Home » Categories » Multiple Categories

Admin_IP Management

IP Management

IP Management là công cụ giúp cho người quản trị quản lý các địa chỉ IP, để thêm hoặc xóa,, gán IP hoặc chỉnh sửa IP tùy người quản trị.

Login DirectAdmin (Admin Level) → Click chọn IP Management (Trong Group Admin Tools)

 

 

Add IP: Thêm địa chỉ IP để quản lý

 

 • Bước 1: Điền địa chỉ IP và netmask
 • Bước 2: Click chọn “Add IP”

 

IP: Tổng hợp các địa chỉ IP và trạng thái của chúng

 

 • IP: Danh sách các IP có trong hệ thống
 • Status: Trạng thái của IP (free, owned, server)
 • Reseller: Địa chỉ IP được gán cho các reseller
 • Users: User sở hữu IP
 • Nameserver: Name server quản lý IP
 • Netmask: Subnetmask
 • Select: Chọn

 

Advanced Search:

Gồm các trường trong phần IP và các chức năng tìm kiếm nâng cao.

 • Equals: Tìm kiếm ký tự giống
 • At least: Có ít nhất ký tự giống
 • At most: Có ký tự giống nhất
 • Contains: Có ký tự bao gồm
 • Start with: Có ký tự bắt đầu bằng
    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Forwarders E-Mail
   Viewed 733 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_List Administrator
   Viewed 764 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Log Viewer
   Viewed 1589 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_File Editor
   Viewed 901 times since Wed, Apr 19, 2017
   Hướng dẫn Cập nhật DNS - Áp dụng cho dịch vụ Business Hosting
   Viewed 1082 times since Sun, Mar 25, 2018
   Admin_Administrator Settings
   Viewed 1330 times since Wed, Apr 19, 2017
   FTP Management
   Viewed 906 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_Admin Backup-Restore
   Viewed 872 times since Wed, Apr 19, 2017
   Custom Error Pages
   Viewed 830 times since Fri, Mar 3, 2017
   Hướng dẫn quét Mã độc trên Hosting sử dụng cPanel
   Viewed 2487 times since Fri, Mar 10, 2017