Home » Categories » Multiple Categories

Cài đặt Red5 & Java trên CentOS

1. Giới thiệu

Red5 là một Flash RTMP (Real Time Messaging Protocol) server mã nguồn mở được viết bằng JAVA, hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ:

 • Streaming Audio/Video (FLV and MP3) – truyền tải phim ảnh và hình ảnh (hai định dạng được hỗ trợ là FLV và MP3).
 • Recording Client Streams (FLV only)  — ghi lại các dòng truyền tải từ các máy client (hỗ trợ định dạng FLV).
 • Shared Objects  — chia sẻ các đối tượng trên server.
 • Live Stream Publishing – xuất các dòng dữ liệu (âm thanh, hình ảnh, video) trực tiếp.
 • Remoting  — kết nối từ xa.

Tham khảo: http://red5.org

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt Red5 & Java trên CentOS.

Yêu cầu cần có khi cài đặt Red5:

 • Phải cài gói jdk của JAVA với phiên bản 1.6 trở lên
 • Ant 1.7: dùng để build Red5 từ source code

2. Cài đặt

2.1 Cài đặt Java

Step 1: Downloading Latest Java Archive

For 64 Bit:

 • cd /opt/
 • wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz"
 • tar xzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz

For 32 Bit:

 • cd /opt/
 • wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-i586.tar.gz"
 • tar xzf jdk-7u79-linux-i586.tar.gz

Step 2: Install Java with Alternatives

Sau khi giải nén file Java đã down về trước đó, ta cần cài đặt để sử dụng version mới hơn của Java thông qua alternatives với các lệnh sau đây:

 • cd /opt/jdk1.7.0_79/
 • alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_79/bin/java 2
 • alternatives --config java

Bây giờ, sử dụng các câu lệnh dưới để thiết lập javac và jar:

 • alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 2
 • alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 2
 • alternatives --set jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar
 • alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac

Step 3: Check Installed Java Version

 • java -version

Step 4: Configuring Environment Variables

Setup JAVA_HOME Variable

 • export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79

Setup JRE_HOME Variable

 • export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre

Setup PATH Variable

 • export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin

2.2 Cài đặt Red5

Step 1: Setup Environment Variables

 • echo 'export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79' >> /etc/bashrc
 • source /etc/bashrc

Step 2: Download and Extract Red5

Step 3: Setup Red5

 • cd /opt/red5
 • ./red5.sh &

Step 4: Mở kết nối

 • iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5080 -j ACCEPT
 • iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1935 -j ACCEPT

Step 5: Khởi động Red5 và kiểm tra

 • chkconfig red5 on
 • /etc/init.d/red5 start

Sau đó truy cập link: http://[IP]:5080 với [IP] là IP của VPS hoặc server

 

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

 

Email: support@vhost.vn

 

Hotline: 19006806

 

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt Zend optimizer on centos 6.x
   Viewed 4779 times since Sun, Jan 25, 2015
   Cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS
   Viewed 1677 times since Thu, Aug 25, 2016
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 14775 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn connect VPS Linux 1
   Viewed 4211 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn tạo SSH Key
   Viewed 6330 times since Wed, Nov 7, 2018
   Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop
   Viewed 34265 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độc mạng với Iperf
   Viewed 30503 times since Wed, Aug 24, 2016
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli
   Viewed 2633 times since Mon, Aug 29, 2016
   Hướng dẫn quản trị Cloud VPS tại trang members.vhost.vn
   Viewed 2311 times since Tue, Jan 13, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS
   Viewed 6269 times since Thu, Aug 11, 2016