Home » Categories » Hosting » DirectAdmin

FTP Management

FTP Management là Option để quản lý các FTP account ở quyền user và tính năng này cho phép user có thể thêm, xóa hoặc suspend các FTP account mà user đó quản lý.

 • Login Directadmin (quyền user) -> chọn FTP Management (trong Your Account)
 • Create FTP Account: Thêm một FTP account mới

Thêm một FTP account mới:

 • Bước 1: Click chọn Create FTP account
 • Bước 2: Điền các tham số:
  • FTP Username: Tên đăng nhập của tài khoản FTP.
  • Enter Password: Mật khẩu cho tài khoản (Tự đặt hoặc random).
  • Re-Enter Password: Nhập lại mật khẩu.
  • Domain: Cấp quyền cho tài khoản FTP truy cập vào thư mục domain ( Ví dụ domain của bạn là vpsgiare.asia, thì tài khoản này truy cập được vào thư mục /home/vpsgiare/domains/vpsgiare.asia)
  • FTP: Cấp quyền truy cập cho tài khoản FTP truy cập vào thư mục public_ftp (/home/vpsgiare/domains/vpsgiare.asia/public_ftp)
  • User: Cấp quyền truy cập cho tài khoản FTP truy cập vào thư mục user (/home/vpsgiare/domains/vpsgiare.asia/public_html/user)
  • Custom: Cấp quyền truy cập cho tài khoản FTP truy cập vào thư mục chỉ định

Xóa FTP account:

 • Tick chọn FTP account mà cần xóa sau đó chọn delete để xóa account.

Suspend/Unsuspend FTP account:

 • Tick chọn account mà cần Suspend/Unsuspend sau đó chọn Suspend/Unsuspend để xóa account.

--------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Admin_Service Monitor
   Viewed 391 times since Wed, Apr 19, 2017
   Password Protected Directories
   Viewed 513 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_Custom HTTPD Configurations
   Viewed 626 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Log Viewer
   Viewed 1214 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_DNS Administration
   Viewed 485 times since Wed, Apr 19, 2017
   Mailing Lists
   Viewed 409 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_System Backup
   Viewed 381 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_PHP Configuration
   Viewed 3014 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Move Users between Resellers
   Viewed 1113 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Create Reseller
   Viewed 405 times since Wed, Apr 19, 2017