Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.

Trong bài viết vHost sẽ hướng dẫn cách bật Firewall trên Windows để đảm bảo độ bảo mật cho Server và hướng dẫn khắc phục lỗi không thể Remote Desktop sau khi Firewall đã được bật bởi mặc định Firewall sẽ chặn tất cả các port của Server vì vậy cần cấu hình Rule để mở port cho dịch vụ Remote Desktop có thể hoạt động.

 

I) Bật Firewall

Bước 1: Start -> Run -> CMD -> Firewall.cpl -> OK

Bước 2: Kiểm tra xem Firewall đã được bật hay chưa. Trong hình tính năng vẫn chưa được bật, để bật Firewall ta chọn mục Turn Windows Firewall on or off như trong hình.

Bước 3: Click chọn hai ô Turn on Windows Firewall - > OK

 

 

II) Mở port Remote Desktop sau khi bật Firewall.

Bước 1: Tại cửa sổ Windows Firewall click chọn mục Advanced Settings

 

Bước 2: Right Click Inbound Rules -> New Rule 

Bước 3: Tại mục Rule Type - > Click chọn Custom -> Next

Bước 4: Tại mục Program -> Click chọn All Programs -> Next

Bước 5: Tại mục Protocol and Ports:

+ Protocol Type: Chọn TCP

+ Local Port: Chọn Specific Ports -> Nhập Port 3389, đây là Port mặc định của Remote Desktop hoặc nhập Port đã đổi.

Bước 6: Để nguyên thông số mặc định -> Next

Bước 7: Trong mục Action -> Click chọn Allow the connection -> Next

Bước 12: Chọn như trong hình -> Next

Bước 13: Đặt tên cho Rule theo mong muốn ở đây là Remote Desktop -> Finish

B14: Kiểm tra xem Rule đã được tạo hay chưa, và các thông số cấu hình. Như trong hình là quá trình cấu hình Rule thành công.

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop
   Viewed 19049 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độc mạng với Iperf
   Viewed 23693 times since Wed, Aug 24, 2016
   Hướng dẫn Enable Remote Destop
   Viewed 1777 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli
   Viewed 1686 times since Mon, Aug 29, 2016
   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proxy, Socks Proxy trên các trình duyệt thông dụng
   Viewed 32908 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn cài đặt VPN Server bằng SoftEther VPN Server Manager
   Viewed 90192 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn Active License Cpanel+CloudLinux
   Viewed 2812 times since Wed, Dec 31, 2014
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 847 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn đổi mật khẩu của bất kì User nào trên Directadmin với quyền Admin.
   Viewed 3799 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 22510 times since Thu, Jan 22, 2015