Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.

Trong bài viết vHost sẽ hướng dẫn cách bật Firewall trên Windows để đảm bảo độ bảo mật cho Server và hướng dẫn khắc phục lỗi không thể Remote Desktop sau khi Firewall đã được bật bởi mặc định Firewall sẽ chặn tất cả các port của Server vì vậy cần cấu hình Rule để mở port cho dịch vụ Remote Desktop có thể hoạt động.

 

I) Bật Firewall

Bước 1: Start -> Run -> CMD -> Firewall.cpl -> OK

Bước 2: Kiểm tra xem Firewall đã được bật hay chưa. Trong hình tính năng vẫn chưa được bật, để bật Firewall ta chọn mục Turn Windows Firewall on or off như trong hình.

Bước 3: Click chọn hai ô Turn on Windows Firewall - > OK

 

 

II) Mở port Remote Desktop sau khi bật Firewall.

Bước 1: Tại cửa sổ Windows Firewall click chọn mục Advanced Settings

 

Bước 2: Right Click Inbound Rules -> New Rule 

Bước 3: Tại mục Rule Type - > Click chọn Custom -> Next

Bước 4: Tại mục Program -> Click chọn All Programs -> Next

Bước 5: Tại mục Protocol and Ports:

+ Protocol Type: Chọn TCP

+ Local Port: Chọn Specific Ports -> Nhập Port 3389, đây là Port mặc định của Remote Desktop hoặc nhập Port đã đổi.

Bước 6: Để nguyên thông số mặc định -> Next

Bước 7: Trong mục Action -> Click chọn Allow the connection -> Next

Bước 12: Chọn như trong hình -> Next

Bước 13: Đặt tên cho Rule theo mong muốn ở đây là Remote Desktop -> Finish

B14: Kiểm tra xem Rule đã được tạo hay chưa, và các thông số cấu hình. Như trong hình là quá trình cấu hình Rule thành công.

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 8
   Viewed 5975 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin.
   Viewed 1397 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 16942 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Cloud VPS G3 - CLoud Init
   Viewed 34 times since Thu, Nov 15, 2018
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 2343 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 2611 times since Tue, Jun 23, 2015
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 2924 times since Fri, Dec 25, 2015
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng password
   Viewed 285 times since Thu, Nov 1, 2018
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS
   Viewed 578 times since Mon, Feb 13, 2017
   Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop
   Viewed 12913 times since Fri, Dec 26, 2014