Home » Categories » Cloud VPS

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows.

Trong bài viết vHost sẽ hướng dẫn cách bật Firewall trên Windows để đảm bảo độ bảo mật cho Server và hướng dẫn khắc phục lỗi không thể Remote Desktop sau khi Firewall đã được bật bởi mặc định Firewall sẽ chặn tất cả các port của Server vì vậy cần cấu hình Rule để mở port cho dịch vụ Remote Desktop có thể hoạt động.

 

I) Bật Firewall

Bước 1: Start -> Run -> CMD -> Firewall.cpl -> OK

Bước 2: Kiểm tra xem Firewall đã được bật hay chưa. Trong hình tính năng vẫn chưa được bật, để bật Firewall ta chọn mục Turn Windows Firewall on or off như trong hình.

Bước 3: Click chọn hai ô Turn on Windows Firewall - > OK

 

 

II) Mở port Remote Desktop sau khi bật Firewall.

Bước 1: Tại cửa sổ Windows Firewall click chọn mục Advanced Settings

 

Bước 2: Right Click Inbound Rules -> New Rule 

Bước 3: Tại mục Rule Type - > Click chọn Custom -> Next

Bước 4: Tại mục Program -> Click chọn All Programs -> Next

Bước 5: Tại mục Protocol and Ports:

+ Protocol Type: Chọn TCP

+ Local Port: Chọn Specific Ports -> Nhập Port 3389, đây là Port mặc định của Remote Desktop hoặc nhập Port đã đổi.

Bước 6: Để nguyên thông số mặc định -> Next

Bước 7: Trong mục Action -> Click chọn Allow the connection -> Next

Bước 12: Chọn như trong hình -> Next

Bước 13: Đặt tên cho Rule theo mong muốn ở đây là Remote Desktop -> Finish

B14: Kiểm tra xem Rule đã được tạo hay chưa, và các thông số cấu hình. Như trong hình là quá trình cấu hình Rule thành công.

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Cài đặt Red5 & Java trên CentOS
   Viewed 3981 times since Fri, Dec 25, 2015
   Hướng dẫn thêm một private interface cho VPS
   Viewed 1133 times since Tue, Oct 18, 2016
   Cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS
   Viewed 1728 times since Thu, Aug 25, 2016
   Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop
   Viewed 38054 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3328 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1345 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin
   Viewed 2018 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 40537 times since Thu, Jan 22, 2015
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS
   Viewed 1315 times since Mon, Feb 13, 2017
   Làm gì khi VPS bị spam Mail?
   Viewed 5422 times since Thu, Apr 23, 2015