Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64

Giới thiệu :

Kloxo là phần mềm quản lý hosting free nhưng khá đầy đủ không kém gì so với Cpanel.
Kloxo-MR là một phiên bản khác của Kloxo và được Mustafa ramadhan phát triển riêng, chữ MR được việt tắt từ tên tác giả Mustafa ramadhan

Hướng dẫn cài đặt :

Chuyển đến thư mục / :

cd /

Update các bản version mới nhất cho Centos :

yum update -y

Cài đặt các gói phần mềm cần thiết cho việc cài đặt Kloxo-mr

yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip -y

Cài thêm các phần hỗ trợ :

yum install telnet wget -y

Tắt selinux :

setenforce 0

echo ‘SELINUX=disabled’ > /etc/selinux/config

Cấu hình repo để cài đặt, vào thư mục chứa các repo:

cd /etc/yum.repos.d/

Download file repo :

wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/release/kloxo-mr.repo –no-check-certificate

Quay trở lại thư mục : /

cd /

Cài đặt kloxo-mr :

yum install kloxomr -y

Sau khi cài đặt xong thực hiện lệnh sau :

sh /usr/local/lxlabs/kloxo/install/setup.sh

Cuối cùng là reboot lại VPS :

reboot

Sau khi reboot lại VPS vào trình duyệt web và đăng nhập 1 trong 2 đường link sau :

http://Nhập IP VPS:7778

https://Nhập IP VPS:7777

Mặt định sau khi cài xong user và password là : admin : admin

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN linux-Centos
   Viewed 3527 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin dưới quyền user
   Viewed 2570 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin
   Viewed 7872 times since Wed, Apr 18, 2018
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS
   Viewed 6268 times since Thu, Aug 11, 2016
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 6314 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn tạo subdomain trên DirectAdmin
   Viewed 8976 times since Sun, Jan 4, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 5753 times since Thu, Sep 1, 2016
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin
   Viewed 12694 times since Sun, Jan 4, 2015
   Làm gì khi IP bị blacklist
   Viewed 46896 times since Wed, Apr 15, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows 7
   Viewed 38123 times since Thu, Jan 22, 2015