Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt PureFTP trên CentOS để có thể upload dữ liệu lên VPS thông qua giao thức FTP.

Bước 1: thêm repo cho VPS

CentOS 6 64bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

CentOS 6 32bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

CenOS 5 64bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

CentOS 5 32bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm


Bước 2: cài đặt PureFTP bằng lệnh yum

yum install pure-ftpd


Bước 3: Cấu hình file pure-ftpd.conf thay đổi các thông số

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

Thay đổi UnixAuthentication thành yes

Thay đổi VerboseLog thành yes

Bỏ dấu "#" trước dòng PureDB

Bỏ dấu "#" trước dòng CreateHomeDir

Bước 4: Tạo user để kết nối FTP

Cú pháp: pure-pw useradd ftpuser -u user -g group -d <document_root>

ftpuser là username để kết nối đến FTP server

user là dạng Unix user

group là dạng Unix group

<document_root> là đường dẫn thư mục mà user được phép upload/download dữ liệu

Vd: pure-pw useradd vhost-u vhost -g vhost -d /var/www/public_html

Bước 5: thực hiện command

pure-pw mkdb


Bước 6: start dịch vụ pureftpd

service pure-ftpd restart

chkconfig pure-ftpd on


Lưu ý: nên mở port cho dịch vụ FTP (20,21) hoặc stop firewall trên VPS trước khi kết nối

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin
   Viewed 3214 times since Sat, Sep 19, 2015
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 6320 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty
   Viewed 50676 times since Wed, Jan 21, 2015
   Hướng dẫn add 2 IP khác Gateway trên Centos 7
   Viewed 5564 times since Fri, Jun 15, 2018
   Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop
   Viewed 34371 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin.
   Viewed 2341 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP
   Viewed 8110 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn Enable Remote Destop
   Viewed 2259 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device
   Viewed 6213 times since Fri, Mar 27, 2015
   Hướng dẫn kích hoạt cho phép truy cập SSH bằng tài khoản root (dùng password)
   Viewed 4446 times since Wed, Jan 23, 2019