Home » Categories » SSL

Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo file CSR để đăng ký SSL bằng cách sử dụng công cụ OpenSSL

Bước 1: Tạo một thư mục với tên trùng với tên domain cần đăng ký SSL:

mkdir your_domain

cd your_domain

Bước 2: Tạo một file key với độ dài 2048 bit bằng cách thực hiện command:

openssl genrsa -out your_domain.key 2048

Bước 3: Tạo file CSR và điền các thông tin cần thiết:

openssl req -new -key your_domain.key -out your_domain.csr

Country Name (2 letter code) [XX]: điền tên nước (chỉ 2 ký tự)
State or Province Name (full name) []: điền tên tỉnh/thành phố
Locality Name (eg, city) [Default City]: điền tên thành phố
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: điền tên tổ chức, công ty
Organizational Unit Name (eg, section) []: điền tên đơn vị tổ chức
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []: điền servername hoặc hostname của server
Email Address []: điền thông tin email đăng ký

Ví dụ:

Country Name (2 letter code) [XX]:VN
State or Province Name (full name) []:Ho Chi Minh
Locality Name (eg, city) [Default City]:Ho Chi Minh
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:vhost.vn
Organizational Unit Name (eg, section) []:vhost.vn
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:vhost.vn
Email Address []:support@vhost.vn

Sau khi hoàn thành xong các bước trên ta có thể sử dụng lệnh bên dưới để kiểm tra file CSR đã tạo ra chưa.

ls -alh ./

Bước 4: sử dụng công cụ WinSCP để lấy 2 file key và CSR vừa tạo để đăng ký và cấu hình SSL. Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sử dụng WinSCP tại đây.

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn upload CSR và đăng kí SSL trên members.vhost.vn
   Viewed 6728 times since Fri, Feb 6, 2015
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 4347 times since Thu, Sep 1, 2016
   Hướng dẫn cấu hình SSL trên Tomcat
   Viewed 2210 times since Fri, Oct 21, 2016
   Hướng dẫn tạo CSR trên Exchange Server 2013
   Viewed 1536 times since Wed, Mar 11, 2015
   Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL mail trên MDaemon server
   Viewed 1831 times since Fri, Jun 3, 2016
   Hướng dẫn cài đặt cấu hình SSL miễn phí trên DirectAdmin
   Viewed 3960 times since Thu, Aug 18, 2016
   Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows
   Viewed 18079 times since Fri, Feb 6, 2015
   Chi tiết về chứng chỉ SSL
   Viewed 3128 times since Mon, Feb 9, 2015
   Hướng dẫn cài đặt cấu hình SSL miễn phí trên cPanel
   Viewed 2312 times since Tue, Aug 16, 2016