Home » Categories » SSL

Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows:

Bước 1: Download và cài đặt phần mềm OpenSSL cho Windows tại link bên dưới:

Bước 2: chạy file C:\OpenSSL\bin\openssl.exe và tiến hành tạo file key bằng command:

genrsa -out your_domain.key 2048

 

Bước 3: tạo file CSR và điền các thông tin cần thiết bằng command bên dưới

req -new -key your_domain.key -out your_domain.csr

Country Name (2 letter code) [XX]: điền tên nước (chỉ 2 ký tự)
State or Province Name (full name) []: điền tên tỉnh/thành phố
Locality Name (eg, city) [Default City]: điền tên thành phố
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: điền tên tổ chức, công ty
Organizational Unit Name (eg, section) []: điền tên đơn vị tổ chức
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []: điền servername hoặc hostname của server
Email Address []: điền thông tin email đăng ký

Sau đó kiểm tra trong thư mục C:\OpenSSL\bin\ để kiểm tra 2 file key và CSR đã được tạo

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn tạo CSR trên Exchange Server 2013
   Viewed 2502 times since Wed, Mar 11, 2015
   Hướng dẫn cấu hình SSL trên Tomcat
   Viewed 3453 times since Fri, Oct 21, 2016
   Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Linux
   Viewed 9458 times since Fri, Feb 6, 2015
   Hướng dẫn cài đặt cấu hình SSL miễn phí trên cPanel
   Viewed 4774 times since Tue, Aug 16, 2016
   Hướng dẫn cài đặt cấu hình SSL miễn phí trên DirectAdmin
   Viewed 7231 times since Thu, Aug 18, 2016
   Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL mail trên MDaemon server
   Viewed 2716 times since Fri, Jun 3, 2016
   Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache
   Viewed 5895 times since Thu, Sep 1, 2016
   Hướng dẫn upload CSR và đăng kí SSL trên members.vhost.vn
   Viewed 7761 times since Fri, Feb 6, 2015
   Chi tiết về chứng chỉ SSL
   Viewed 4176 times since Mon, Feb 9, 2015