Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn thêm disk trên Linux

Để thêm disk và tạo partition trên Linux, ta có thể làm theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: Dùng command fdisk -l để xác định disk vừa mới thêm vào.

Bước 2: Sau khi xác định được disk thêm vào, ta dùng command fdisk <new_disk> để tạo partition:

Vd:

[root]# fdisk /dev/sdb
Command (m for help): m     (Enter the letter "m" to get list of commands)
Command action
   a   toggle a bootable flag
   b   edit bsd disklabel
   c   toggle the dos compatibility flag
   d   delete a partition
   l   list known partition types
   m   print this menu
   n   add a new partition
   o   create a new empty DOS partition table
   p   print the partition table
   q   quit without saving changes
   s   create a new empty Sun disklabel
   t   change a partition's system id
   u   change display/entry units
   v   verify the partition table
   w   write table to disk and exit
   x   extra functionality (experts only)

Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-9729, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-9729, default 9729):
Using default value 9729

Command (m for help): w    (Write and save partition table)


Bước 3: Sau khi tạo partition hoàn tất, ta sẽ tiến hành định dạng cho partition bằng command: mkfs.ext4 <new_partition>

Vd: mkfs.ext4 /dev/sdb1

Bước 4: Sau khi định dạng cho partition thành công, ta sẽ mount partition vào mount point bằng command: mount -t ext4 <new_partition> <mount_point>

Vd: mount -t ext4 /dev/sdb1 /home2

Bước 5: Để cho việc mount tự động, ta tiến hành cấu hình trong file /etc/fstab

Vd: /dev/sdb1 /home2 ext4 defaults 1 1

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn kết nối VPS Windows và sử dụng tính năng Local Resources trong Remote Desktop
   Viewed 42809 times since Sat, Dec 27, 2014
   Hướng dẫn đăng nhập bằng SSH KEY vào VPS Linux
   Viewed 3945 times since Thu, Nov 1, 2018
   Hướng dẫn đổi mật khẩu của bất kì User nào trên Directadmin với quyền Admin.
   Viewed 4511 times since Sun, Aug 16, 2015
   Cách kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS
   Viewed 1680 times since Thu, Aug 25, 2016
   Làm thế nào để kiểm tra tốc độ RAM
   Viewed 1258 times since Wed, Aug 24, 2016
   Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli
   Viewed 2634 times since Mon, Aug 29, 2016
   Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN linux-Centos
   Viewed 3533 times since Thu, Jan 22, 2015
   Tăng hoặc giảm tài nguyên của VPS tự động
   Viewed 707 times since Mon, Feb 13, 2017
   Hướng dẫn tạo backup trên directadmin _Phần 2
   Viewed 2108 times since Fri, Jan 2, 2015
   Hướng dẫn Enable Remote Destop
   Viewed 2258 times since Fri, Dec 26, 2014