Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin

Để xóa toàn bộ Message System trên DirectAdmin, cần đăng nhập ssh vào VPS và thực hiện 2 lệnh bên dưới:

cd /usr/local/directadmin/data/admin
echo -n "" > tickets.list

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH
   Viewed 8468 times since Fri, Apr 24, 2015
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 14775 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn cài đặt Kloxo-mr trên centos 6.x_x86_64
   Viewed 3400 times since Fri, Jan 23, 2015
   Hướng dẫn add 2 IP khác Gateway trên Centos 7
   Viewed 5539 times since Fri, Jun 15, 2018
   Hướng dẫn sử dụng WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux
   Viewed 17012 times since Fri, Feb 6, 2015
   Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows
   Viewed 23577 times since Thu, Aug 11, 2016
   Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin
   Viewed 4455 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin
   Viewed 6315 times since Sat, Apr 11, 2015
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin
   Viewed 12694 times since Sun, Jan 4, 2015