Home » Categories » Multiple Categories

Install R1soft Agent Backup cho Centos

Để cài đặt R1soft Agent Backup, ta thao tác các bước sau: 

Bước 1:

Cách 1: Trước khi tiến hành bạn cần lấy repo từ r1soft với lệnh yum mặc định , tuy nhiên vHost khuyến cáo không nên dùng cách này vì tốc độ tải repo từ đây khá chậm nên khá lâu. 

    - Tạo file vi /etc/yum.repos.d/r1soft.repo với nội dung như sau và lưu lại :

                    

    - yum install r1soft-cdp-enterprise-agent -y và chờ hoàn tất.

Cách 2: Cài đặt từ các gói rpm với thứ tự các gói và lệnh cài đặt như sau:

 • rpm -Uvh --oldpackage http://upload.vhost.vn/r1soft/serverbackup-setup-5.10.1.x86_64.rpm
 • rpm -Uvh --oldpackage http://upload.vhost.vn/r1soft/serverbackup-async-agent-2-6-5.10.1.x86_64.rpm
 • rpm -Uvh --oldpackage http://upload.vhost.vn/r1soft/serverbackup-agent-5.10.1.x86_64.rpm
 • rpm -Uvh --oldpackage http://upload.vhost.vn/r1soft/serverbackup-enterprise-agent-5.10.1.x86_64.rpm

Bước 2: Tạo và lưu lại file chứa public key của server backup tại đường dẫn /usr/sbin/r1soft/conf/server.allow/103.27.62.15  với nội dung như sau:

vi /usr/sbin/r1soft/conf/server.allow/103.27.62.15

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCC+ATVsacT9aQtMbOTTGlBIQjlxyblJpJPYXec
slHsnpRkaJAe6/d+WgikjHXmtxE8HAhAz+r+2etWYgthJLNT8IYmkixlDl0mWFB7PnqB6T139LLX
Q8vmYecQ+IseTrqPypdr4nCaKUwRX+HKfmN/zl5oNzmxh2AiNn6dxcPj8wIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

Hoặc có thể sử dụng r1soft-setup --get-key http://IP để lấy Key từ server

Bước 3: Chạy lênh r1soft-setup --get-module để kết thúc quá trình cài đặt

Nếu như sau khi chạy lệnh này xuất thông báo như hình sau: "Unable to find a valid source directory...."

    

Chạy lệnh uname -r để check version kernel hiện tại. Ở hình dưới đây là phiên bản kernel hiện tại 

    

Lúc này bạn truy cập vào link sau http://rpm.pbone.net/ tìm gói kernel-devel phù hợp với version kernel của server hoặc VPS và tiến hành tải về và cài đặt

   rpm -ivh kernel-devel-2.6.32-431.1.2.0.1.el6.x86_64.rpm 

Sau khi đã cài đặt gói kernel-devel thành công, chạy lại lệnh r1soft-setup --get-module để hoàn tất quá trình cài đặt.

Kết quả như trong hình là đã cài đặt thành công, chỉ cần restart lại dịch vụ cdp-agent với lệnh sau /etc/init.d/cdp-agent restart

Lưu ý: Cần mở port 1167 nếu có sử dụng firewall

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Hướng dẫn sử dụng Console VPS trên trang members.vhost.vn
   Viewed 14783 times since Fri, Dec 26, 2014
   Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN linux-Centos
   Viewed 3533 times since Thu, Jan 22, 2015
   Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên linux
   Viewed 4403 times since Tue, Jun 23, 2015
   Sự khác nhau giữa VPS SSD Caching và VPS SSD
   Viewed 2256 times since Sat, Apr 4, 2015
   Hướng dẫn disable ipv6 trên CentOS
   Viewed 1842 times since Wed, Jan 28, 2015
   Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin dưới quyền user
   Viewed 2576 times since Sun, Jan 4, 2015
   Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
   Viewed 7811 times since Sun, Aug 16, 2015
   Hướng dẫn repair MySQL database
   Viewed 2863 times since Tue, Jan 20, 2015
   Hướng dẫn nâng cấp kernel đối với hệ điều hành CentOS 6/7
   Viewed 2897 times since Tue, Aug 30, 2016
   Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin
   Viewed 1299 times since Sun, Aug 16, 2015