Home » Categories » Hosting » DirectAdmin

Password Protected Directories

Password Protected Directories là Option dùng để đặt mật khẩu bảo vệ thư mục, để tăng tính bảo mật cũng như hạn chế truy cập, đảm bảo an toàn.

 • Login Directadmin (quyền user) -> chọn Password Protected Directories (trong Your Account)
 • Find a Directory to Password Protect: Tìm thư mục muốn bảo vệ.

Tạo mật khẩu cho thư mục:

 • Bước 1: Click chọn Find a Directory to Password Protect
 • Bước 2: Tìm thư mục muốn bảo vệ và chọn Protection (Nằm ở cột Action)
 • Bước 3: Điền các tham số
  • Protected Directory Prompt: Thông tin nhập vào sẽ xuất hiện khi có ai cố đăng nhập vào thư mục được bảo vệ
  • Set/Update User: Điền username
  • and Password: Điền password
  • Re-Enter Password: Nhập lại password
  • Bước 4: Tích chọn Protection EnabledSave để hoàn tất

Xóa bảo vệ thư mục:

 • Bước 1: Click chọn Find a Directory to Password Protect
 • Bước 2: Bỏ chọn Protection EnabledSave để kết thúc

Xóa tài khoản

 • Bước 1: Click chọn Find a Directory to Password Protect
 • Bước 2: Chọn thư mục đã được bảo vệ
 • Bước 3: Tích chọn user cần xóa và chọn Delete

--------------------------------------------------------------

Nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ lại với vHost để được hỗ trợ theo thông tin sau:

 

    
   Attachments Attachments
   There are no attachments for this article.
   Comments Comments
   There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
   Related Articles RSS Feed
   Mailing Lists
   Viewed 409 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_Show All Users
   Viewed 380 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_List Administrator
   Viewed 384 times since Wed, Apr 19, 2017
   Admin_Create Administrator
   Viewed 365 times since Wed, Apr 19, 2017
   Custom Error Pages
   Viewed 394 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_DNS Administration
   Viewed 485 times since Wed, Apr 19, 2017
   SPAM Filters
   Viewed 385 times since Fri, Mar 3, 2017
   Admin_Move Users between Resellers
   Viewed 1113 times since Wed, Apr 19, 2017
   Autoresponders
   Viewed 360 times since Fri, Mar 3, 2017
   Domain Setup
   Viewed 601 times since Fri, Mar 3, 2017